Add picture
93 B. Salmon Sashimi (6 pcs)

93 B. Salmon Sashimi (6 pcs)

Six slices of raw salmon. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
92 B. Tuna Sashimi (6 pcs)

92 B. Tuna Sashimi (6 pcs)

Six slices of raw tuna. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
95 B. Mackerel Sashimi (6 pcs)

95 B. Mackerel Sashimi (6 pcs)

Six slices of raw mackerel. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
100 B. Crab Meat Sashimi (6 pcs)

100 B. Crab Meat Sashimi (6 pcs)

Six pieces of imitation crab meat. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
101 B. Egg Sashimi (6 pcs)

101 B. Egg Sashimi (6 pcs)

Six pieces of Japanese egg omelet. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
94 B. Snapper Sashimi (6 pcs)

94 B. Snapper Sashimi (6 pcs)

Six slices of red snapper. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
96 B. Shrimp Sashimi (5 pcs)

96 B. Shrimp Sashimi (5 pcs)

Five pieces of shrimp sashimi. Each order comes with 5 pcs.
Add picture
97 B. BBQ Eel Sashimi (6 pcs)

97 B. BBQ Eel Sashimi (6 pcs)

Six slices of barbequed eel. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
98 B. Octopus Sashimi (6 pcs)

98 B. Octopus Sashimi (6 pcs)

Six slices of raw octopus. Each order comes with 6 pcs.
Add picture
99 B. Surf Clam Sashimi (5 pcs)

99 B. Surf Clam Sashimi (5 pcs)

Five slices of raw surf clam. Each order comes with 5 pcs.